drawing

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för samtliga bolag inom Ing. M. Andersson Holding AB koncernen.
 
Personuppgifter är information kopplad till dig
Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lämnas och inhämtas i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas.

Vi skyddar din integritet.

Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen & Dataskyddslagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter som en del i att skapa en långvarig kundrelation med möjlighet för uppföljning och upprätthålla våra åtagande såsom avtal, garanti samt våra lagliga skyldigheter. Personuppgifter lämnas och inhämtas i samband med att en eventuell kundrelation inleds där en offertönskas, ett avtal ingås eller ett uppdrag lämnas.

Exempel på personuppgifter som IMA hanterar är: 
Personnummer
Namn på beställare och kontaktpersoner
Arbetsplats- och fakturaadresser
Telefonnummer
Mailadresser
Fastighetsbeteckningar
Andra uppgifter som krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter.

 
Dessa uppgifter sparas hos oss under avtalets löptid och därefter enligt gällande lagstiftning och gallras därefter enligt särskilda rutiner. 
 
Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om något av det som vi nämner ovan ska vara undertecknad och skickas per post till: 

Ing. M. Andersson Holding AB 
Sjödalsvägen 37                                       
141 46 Huddinge
 
Om du anser att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se